Kiểm tra nhà nước về an toàn thực phẩm nhập khẩu

Cơ quan nào có trách nhiệm kiểm tra nhà nước đối với thực phẩm nhập khẩu?

Theo quy định tại khoản 1 Điều 15 Nghị định 15/2018/NĐ-CP về cơ quan kiểm tra nhà nước đối với thực phẩm nhập khẩu như sau:

Cơ quan kiểm tra nhà nước đối với thực phẩm nhập khẩu

1. Cơ quan kiểm tra nhà nước đối với thực phẩm nhập khẩu là cơ quan được Bộ Y tế, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hoặc Bộ Công Thương giao hoặc chỉ định.

Trường hợp một lô hàng nhập khẩu có nhiều loại thực phẩm thuộc thẩm quyền quản lý của nhiều bộ thì cơ quan kiểm tra nhà nước là cơ quan được Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn giao hoặc chỉ định.

Theo đó, cơ quan có trách nhiệm kiểm tra nhà nước đối với thực phẩm nhập khẩu là những cơ quan được Bộ Y tế, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hoặc Bộ Công Thương giao hoặc chỉ định.

Và trong trường hợp một lô hàng nhập khẩu có nhiều loại thực phẩm thuộc thẩm quyền quản lý của nhiều bộ thì cơ quan kiểm tra nhà nước là cơ quan được Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn giao hoặc chỉ định.

Hoạt động kiểm tra nhà nước về an toàn thực phẩm nhập khẩu được thực hiện bằng những phương thức nào?

Căn cứ Điều 16 Nghị định 15/2018/NĐ-CP quy định về phương thức kiểm tra như sau:

Phương thức kiểm tra

Việc kiểm tra về an toàn thực phẩm nhập khẩu được thực hiện theo một trong các phương thức sau đây:

1. Phương thức kiểm tra giảm, theo đó kiểm tra hồ sơ tối đa 5% trên tổng số lô hàng nhập khẩu trong vòng 01 năm do cơ quan hải quan lựa chọn ngẫu nhiên.

2. Phương thức kiểm tra thông thường, theo đó chỉ kiểm tra hồ sơ của lô hàng nhập khẩu.

3. Phương thức kiểm tra chặt, theo đó kiểm tra hồ sơ kết hợp lấy mẫu kiểm nghiệm.

Theo quy định trên, hoạt động kiểm tra nhà nước về an toàn thực phẩm nhập khẩu được thực hiện bằng phương thức kiểm tra giảm; phương thức kiểm tra thông thường và phương thức kiểm tra chặt.

Đối với phương thức kiểm tra giảm thì kiểm tra hồ sơ tối đa 5% trên tổng số lô hàng nhập khẩu trong vòng 01 năm do cơ quan hải quan lựa chọn ngẫu nhiên.

Phương thức kiểm tra thông thường thì chỉ kiểm tra hồ sơ của lô hàng nhập khẩu.

Và đối với phương thức kiểm tra chặt thì kiểm tra hồ sơ kết hợp lấy mẫu kiểm nghiệm.

Viện Y tế công cộng thành phố Hồ Chí Minh là đơn vị được chỉ định kiểm tra an toàn thực phẩm của Bộ Y tế, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hoặc Bộ Công Thương

Các đơn vị có nhu cầu liên hệ

159 Hưng Phú, Q. 8, TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại: 028.38598900 – 028.3855.9503

Fax: 028.38563164